Poštovanje, udario sam pešaka, metar nakon pešačkog prelaza, hitna pomoć je pešaka odvezla u UC gde je nakon pregleda utvrđeno da su u pitanju lakše telesne povrede, policija je takođe uradila uviđaj, alko test koji je negativan, nakon date izjave rekli su mi da sam slobodan. Interesuje me kakva je moguća kazna u ovakvom slučaju? Hvala.

Poštovani,

Prema članu 99. stavu 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik Republike Srbije”  br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013), ukoliko na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova niti znacima policijskih službenika, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz.

U slučaju kada nepoštovanjem saobraćajnih propisa kod drugog nastupi laka telesna povreda javljaju se elementi krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja pa tako Krivični zakonik (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) u članu 289. u stavovima 1. i 3. navodi: „Učesnik u saobraćaju na putevima koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara, kazniće se zatvorom do tri godine. Ako je delo učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.“

Zakon navodi i da se učiniocu krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja može izreći mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom od 3 meseca do 5 godina ukoliko iz okolnosti pod kojima je delo učinjeno ili ranijih kršenja saobraćajnih propisa proizilazi da je opasno da on upravlja motornim vozilom (član 86. stavovi 1. 3. i 4. Krivičnog zakonika).

Moguća kazna zavisi od mnogo faktora. Sud će je odrediti uzevši u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti vezane za delo i za Vaš raniji život, odnosno da li imate istoriju kršenja saobraćajnih propisa i da li ste ranije osuđivani za dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kao olakšavajuću okolnost može ceniti Vaše držanje nakon nezgode, mogućnost da je pešak doprineo prouzrokovanju nezgode i slično.

Pored navedenoga, postoji mogućnost da oštećeni traži naknadu štete zbog pretrpljenog bola i straha.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)