Imam elektronsku narukvicu i želeo bih da pišem zahtev za uslovni otpust. Osuđen sam na 6 meseci, a narukvicu nosim skoro 4 meseca. Da li mogu dobiti uslovni otpust i koji su uslovi? Hvala unapred.

Poštovani,

Prema članu 46. Krivičnog zakonika Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može osnovano očekivati da će se na slobodi dobro ponašati a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo. Istu odredbu sadrži i Zakon o krivičnom postupku u članu 563. (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013). Vi, dakle, stičete uslov za uslovni otpust kada istekne 4 meseca od dana kada ste započeli izdržavanje kazne.

Postupak za puštanje na uslovni otpust pokreće se molbom koju možete podneti Vi ili Vaš branilac a o njoj odlučuje veće koje je sudilo u prvom stepenu (član 563. Zakona o krivičnom postupku). Odmah po prijemu molbe veće ispituje ispunjenost zakonskih uslova za puštanje na uslovni otpust i rešenjem odbacuje molbu ako utvrdi da je podneta od strane neovlašćenog lica, ako osuđeni nije izdržao dve trećine kazne ili je u toku izdržavanja kazne pokušao bekstvo ili je pobegao sa izdržavanja kazne. Ako ne donese rešenje, veće će zatražiti izveštaj od zavoda u kojem osuđeni izdržava kaznu zatvora o njegovom vladanju i drugim okolnostima koje pokazuju da li je postignuta svrha kažnjavanja, kao i izveštaj poverenika iz organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija (član 564. Zakona o krivičnom postupku).

Predsednik veća naredbom određuje vreme i mesto održavanja ročišta za odlučivanje o molbi za puštanje na uslovni otpust i na ročište poziva osuđenog ako oceni da je njegovo prisustvo potrebno, branioca i javnog tužioca koji postupa pred sudom koji odlučuje o molbi i, ako je izveštaj pozitivan, predstavnika zavoda u kojem osuđeni izdržava kaznu zatvora. U pozivu će se branilac upozoriti da će se u slučaju njegovog nedolaska na ročište, ročište održati (članovi 565. i 566. Zakona o krivičnom postupku)

Veće po okončanju ročišta donosi rešenje kojim odbija ili usvaja molbu za puštanje na uslovni otpust. Tada posebno ima u vidu procenu rizika osuđenog, uspešnost u izvršavanju programa postupanja, raniju osuđivanost, životne okolnosti i očekivano delovanje uslovnog otpusta na osuđenog.

U rešenju o uslovnom otpustu veće može odrediti da je osuđeni dužan da ispuni određene obaveze koje su predviđene krivičnim zakonom. Isto tako može odlučiti i da osuđeni za vreme uslovnog otpusta bude pod elektronskim nadzorom. Rešenje o uslovnom otpustu se dostavlja osuđenom i njegovom braniocu, javnom tužiocu, zavodu u kojem osuđeni izdržava kaznu, sudu koji je osuđenog uputio na izdržavanje kazne, sudiji za izvršenje krivičnih sankcija nadležnom prema prebivalištu osuđenog, organu policije, povereniku iz organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija i centru za socijalni rad prema prebivalištu osuđenog. (član 567. Zakona o krivičnom postupku)

Ukazujemo vam i na to da će pri oceni da li će Vas uslovno otpustiti sud uzeti u obzir i Vaše  vladanje za vreme izdržavanja kazne, zatim izvršavanje radnih obaveza s obzirom na Vašu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je u odnosu na Vas postignuta svrha kažnjavanja (član 46. Krivičnog zakonika).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)