U parničnom postupku, koji je vezan za starateljstvo između mene i mog bivšeg supruga, kao dokaz da poseduje imovinu podneo je ugovor o doživotnom izdržavanju, koji je sklopio sa svojom majkom, po kom je on naslednik porodične kuće. Ugovor nije overen u sudu, već samo potpisan od strane davaoca i primaoca izdržavanja i pečat advokata. Interesuje me da li je kao dokaz validan, jer sam u zakonu pročitala da takvi ugovori moraju biti overeni u sudu?

Poštovana,

Da bi ugovor o doživotnom izdržavanju bio punovažan mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od strane suda,  inače ne proizvodi pravno dejstvo, odnosno ništav je. To predviđa član 195. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije (˝Sl. glasnik RS˝, br. 46/95 i 101/2003 – oluka USRS). Prema tome taj ugovor nije validan kao dokaz.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)