Poštovani, kolika može biti maksimalna kazna za proneveru XXX evra i zloupotrebu službenog položaja? Kako to ide u slučaju ako se izda poternica i da li ta poternica važi samo za Srbiju i kada sve to zastareva? Hvala unapred.

Poštovani,

Krivično delo pronevera je poseban oblik krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

Članom 359. Krivičnog zakonika Republike Srbije (˝Sl. glasnik RS˝, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) je regulisano krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja , prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina (stav 1). Stavom 3. je predviđeno da ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

Što se tiče poternice, članom 600. Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije (˝Sl. glasnik RS˝, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) je predviđeno da poternicu i objavu raspisuje policija nadležna po mestu suda pred kojim se vodi krivični postupak, odnosno zavoda iz koga je pobeglo lice na izdržavanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode. Istim članom je predviđeno i da ako je verovatno da se lice za kojim je izdata poternica nalazi u inostranstvu, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može raspisati i međunarodnu poternicu, uz pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Organ koji je naredio izdavanje poternice ili objave dužan je da je odmah povuče kad se pronađe traženo lice ili predmet, ili kad nastupi zastarelost krivičnog gonjenja ili zastarelost izvršenja krivičnih sankcija ili drugi razlozi  zbog kojih poternica ili objava nije više potrebna, u skaldu sa članom 601. Zakonika o krivičnom postupku RS.

Zastarelost krivičnog gonjenja je regulisana članom 103. Krivičnog zakonika RS koji predviđa da se krivično gonjenje ne može preduzeti kad protekne, konkretno za Vaš slučaj, petnaest godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko deset godina.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)