Poštovani, radim u jednoj srednjoj školi u kojoj sam dobila rešenje na neodređeno za 25 % radnog vremena. U međuvremenu sam otišla na porodiljsko odsutvo sa 75 % radnog vremena. Sada kada hoću da se vratim da radim, direktor me vraća na 25 %, a mojoj zameni daje ostatak (moja zamena nije pre radila u ovoj školi, niti je imala radno iskustvo bilo gde) . Da li ja imam pravo na ovih 50 % ili je to direktorova volja? Unapred zahvalna.

Poštovana,

Vaše pitanje uređeno je Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013).

Naime, ukoliko je Vaš “prelazak“ sa 25 % na 75 % radnog vremena zasnovan na činjenici da ste potpisali aneks ugovora o radu koji predviđa 75 % radnog vremena, umesto prvobitnih 25 % ( aneks ugovora je dodatak ili prilog koji čini sastavni deo ugovora), onda Vi imate pravo na svih 75 %.

Zakon o radu predviđa mogućnost izmene ugovorenih uslova rada. Ta izmena ugovorenih uslova rada, odnosno mogućnost da Vas direktor vrati na prvobitnih 25% radnog vremena, moguća je samo ukoliko se Vi složite sa takvom ponudom direktora i potpišete takav aneks ugovora, a takva izmena nikako ne može biti ishod slobodne volje direktora.

Porodiljsko odsustvo koje ste pomenuli, predviđeno je Zakonom o radu i nikako ne može imati nekakve negativne efekte na Vaša prava, odnosno uticati na bilo koji način na vraćanje na prvobitnih 25 % radnog vremena.

Vaša zamena, kao što sama reč “zamena“ kaže – zamenjuje Vas i može obavljati Vaš posao u toj školi samo dok ste Vi odsutni. Kada se vratite sa porodiljskog odsutva, sva prava koja je Vaša zamena imala dok ste bili odsutni – gase se.

Organ kome se možete žaliti povodom ovoga, jeste inspektorat rada, koji je, između ostalog, nadležan da kontroliše primenu propisa o zapošljavanju i pravima radnika.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)