Ako odem na biro rada kao tehnološki višak, a fali mi godina i jedan mesec do 65 godina starosti, da li imam pravo sa biroa odmah da idem u penziju i u slučaju promene zakona, ako je procedura započeta.

Poštovani,

Vaše pitanje uređeno je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004- odluka USRS, 84/2004- dr. Zakon, 85/2005- dr. Zakon, 63/2006- odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/20013) .

Naime, pravilo je da onaj ko ostane bez zaposlenja kao tehnološki višak može primati naknadu od biroa u trajanju do jedne godine.

Međutim, postoji i izuzetak od ovog pravila, koji ide Vama u korist, a to je da se naknada od biroa može primati u trajanju do dve godine, pod uslovom da onome ko naknadu prima “nedostaju” dve godine kako bi ostvario pravo na penziju.

Dakle, pošto Vama fail jedna godina i jedan mesec do 65 godina starosti, odnosno do ostvarenja prava na penziju, Vi imate pravo da Vam biro pruža naknadu u trajanju od dve godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na penziju ne možete podneti pre nego što navršite 65 godina starosti, jer to je uslov koji Zakon predviđa i taj uslov (65 godina) mora biti ispunjen u momentu podnošenja zahteva, kako to Zakon kaže – ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju ceni se prema danu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, a ne prema danu korišćenja tog prava ( dakle, ne prema danu kada je doneto rešenje o dobijanju prava).

Procedura započinje zahtevom, a na dan podnošenja tog zahteva moraju biti ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom koji je na snazi u momentu podnošenja zahteva. Ukoliko dođe do nekakve promene Zakona nakon što je zahtev već podnet, to ne treba da Vas interesuje i brine, jer promena u tom slučaju nema efekta na ostvarivanje prava na penziju.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)