U ostavinskom postupku iza majke, sestra i ja smo bile jedini naslednici. Sestra se na ostavniskoj raspravi pismenom izjavom “prihvatam se nasleđa i odričem u korist sestre“ odrekla u moju korist, tako da sam ja proglašena za jediniog naslednika. Moje pitanje glasi: Da li sam ja oslobođena plaćanja poreza na nasleđeni dio (u pitanju je stan) kojeg se sestra odrekla u moju korist (tumačenje člana 21. tačka 4. Zakona o porezima na imovinu)?

Poštovana,

kao što ste i sami rekli, na Vaš slučaj se primenjuje Zakon o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013). Pošto se Vaša sestra prihvatila nasleđa pa tek onda ga se odrekla u Vašu korist, to se smatra poklonom i Vi na taj poklon plaćate porez. Porez plaćate po stopi od 1,5% (član 19 stav 1 Zakona o porezima na imovinu) jer se u odnosu na Vašu sestru nalazite u drugom naslednom redu (prvi nasledni red čine bračni drug i deca ostavioca, a drugi nasledni red čine roditelji ostavioca (u Vašem slučaju poklonodavca) i njihovi potomci).  Porez se plaća tako što se na poresku osnovicu (tržišnu vrednost na poklon primljene imovine na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave – član 16 Zakona o porezima na imovinu) primenjuje poreska stopa od 1,5% i iznos koji dobijete jeste porez koji treba da platite.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)