Poštovani, imam pitanje vezano za nasleđivanje porodične penzije. Naime, čovek od 72 godine je pre dva meseca ostao bez majke uz koju je proveo ceo svoj život, bio izdržavano lice i nema nijednu godinu staža. Obzirom da ima 72 godine i da je bez ikakvih prihoda, da li ima pravo na porodičnu penziju? Od imovine ne poseduje ništa, već živi u stanu koji je društvena svojina. Unapred hvala na odgovoru

Poštovana,

odredbe relevantne za Vaš slučaj sadrži Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br.34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Ovaj zakon u članu 27 kaže da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju

2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

Članovima porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava na starosnu ili invalidsku penziju smatraju se (između ostalog) deca koju je korisnik prava izdržavao (član 28 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a posle navršenih 15 godina do završetka školovanja a najkasnije do 20 godina života ako pohađa srednju školu ili do 26 godina života ako pohađa visokoškolsku ustanovu. U ostalim slučajevima dete ima pravo na porodičnu penziju samo ako je nesposobno za samostalan život i rad ukoliko ga je osiguranik odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti (član 31 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i posle prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti (isti član). Ukoliko je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju, smatra se da je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava na penziju izdržavao člana porodice ako ukupni mesečni prihodi člana porodice ne prelaze iznos najniže penzije (član 32 ovog zakona).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)