Poštovani, u kompaniji u kojoj sam radio stavka u ugovoru je glasila da nakon prestanka radnog odnosa zaposlenog, zaposleni ne sme da konkuriše na radnu poziciju u konkurentskim firmama tj. za radna mesta koja se odnose na istu delatnost u određenom vremenskom periodu. Da li je ovakav član u ugovoru validan, da li je prema Zakonu o radu? Zamolio bih Vas za pojašnjenje i dodatne inforamacije. Unapred hvala

Poštovani,

važeći Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) u članu 161 stav 1 propisuje da ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu. To je odredba o zabrani konkurencije. Zabrana konkurencije može da se utvrdi samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni (stav 2 ovog člana). U član 162 Zakona o radu se kaže da zaposleni i poslodavac mogu ugovoriti i uslove zabrane konkurencije iz člana 161 po prestanku radnog odnosa (što se desilo u Vašem slučaju) ali da to ne može trajati duže od dve godine. Ova zabrana se može ugovoriti samo ako se poslodavac ugovorom o radu obaveže da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu u ugovorenoj visini (član 162 stav 2 Zakona o radu). Vi niste naveli koji je to vremenski period na koji ste ugovorili zabranu konkurencije. Uglavnom, ukoliko je ta zabrana do dve godine, ta odredba je u skladu sa Zakonom. Međutim, ukoliko je ugovorena zabrana duža od dve godine, ta klauzula je ništava i smatraće se kao da nije ugovorena (član 9 stav 2 Zakona o radu). Pravo da se zahteva utvrđivanje ništavosti ne zastareva (član 11 stav 2 Zakona o radu). Ništavost se utvrđuje pred nadležnim sudom (član 11 stav 1 Zakona o radu). Za suđenja u sporovima protiv pravnih lica, opšte mesno nadležan je sud na čijem se području nalazi sedište, prema izveštaju Agencije za privredne registre (član 40 stav 2 Zakona o parničnom postupku), a ukoliko je u sporu iz radnog odnosa tužilac zaposleni (što je kod Vas slučaj) za suđenje je pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženog, nadležan i sud na čijem području se rad obavlja ili se obavljao (član 60 Zakona o parničnom postupku).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)