Radim u jednoj internacionalnoj kompaniji u Srbiju. Zanima me da li imam pravo da odbijem da idem na drugo radno mesto u okviru fabrike, ako nisam adekvatno obučen za to radno mesto. U pitanju je ispomoć na drugim linijama u fabrici, u trajanju od pola ili cele smene, u zavisnosti od potrebe. I zanima me kolika je zakonska odredba trajanja obuke za neko radno mesto. Ovo pitam zato sto sam čuo da radnik ima pravo da odbije naređenje nadređenog ukoliko smatra da ta radnja nije bezbedna i ukoliko nije obučen za izvršenje te radnje?

Poštovani,

Prema članu 27. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“, br. 101/2005), poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštanja na druge poslove, prilikom uvođenja novih tehnologija ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. Osposobljavanje poslodavac obezbeđuje u toku trajanja radnog vremena, a troškovi ne mogu biti na teret zaposlenog. Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad mora da bude prilagođeno specifičnostima njegovog radnog mesta ( zakon nije odredio trajanje, nego samo da osposobljavanje mora da bude prilagođeno specifičnostima posla za koje se radnik osposobljava). Takođe, ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta, dužan je da zaposlenog osposobi za bezbedan i zdrav rad na svakom od radnih mesta.

Prema članu 33. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, zaposleni ima pravo da odbije da radi:

1) ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu propisane mere za bezbednosti i zdravlje na radnom mestu na koje je određen, sve dok se te mere ne obezbede;

2) ako mu poslodavac nije obezbedio propisani lekarski pregled ili ako se na lekarskom pregledu utvrdi da ne ispunjava propisane zdravstvene uslove za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom;

3) ako u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad nije upoznat sa svim vrstama rizika i merama za njihovo otklanjanje, na poslovima ili na radnom mestu na koje ga je poslodavac odredio;

4) duže od punog radnog vremena, odnosno noću ako bi, prema oceni službe medicine rada, takav rad mogao da pogorša njegovo zdravstveno stanje;

5) na sredstvu za rad na kojem nisu primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Prema članu 33. stav 2, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u pomenutim slučajevima, zaposleni može da se pismenim zahtevom obrati poslodavcu radi preduzimanja mera koje, po mišljenju zaposlenog, nisu sprovedene. Ako poslodavac ne postupi po ovom zahtevu u roku od osam dana u roku od prijema zahteva, zaposleni ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava inspekciji rada.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)