Poštvani, Da li sam dužna da ispoštujem otkazni rok od 15 dana, jer želim da dam otkaz u firmi u kojoj sam prijavljena na određeno ? Hvala!

Poštovana,

Prema članu 178. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013)  Vi kao zaposleni imate pravo da otkažete ugovor, kako onaj koji je zaključen na neodređeno, tako i onaj zaključen na određeno vreme. U stavu 2. istog člana dalje se navodi:

Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.

Prema tome, dužni ste da poštujete otkazni rok, ali pošto se radi o ugovoru o radu na određeno vreme, u slučaju da Vi otkažete taj ugovor pre isteka roka na koji je zaključen, imali biste još jednu obavezu. Naime, pošto se radi o jednostranom raskidu ugovora, kao zaposleni, morali biste poslodavcu naknaditi stvarnu štetu prouzrokovanu otkazom ugovora pre roka.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)