U ostavinskoj raspravi, pošto je moja majka umrla, brat i sestrić su se odrekli prava na stan u moju korist. Oni su ziveli u tom stanu do majčine smrti. Problem je sledeći – oni nisu plaćali Infostan, porez za stan i održavanje zgrade (Vojnom stambenom) godinama. Računi su glasili na ime mog oca koji je umro 1989. god. Infostan nije plaćan od juna 2000. god. i sada stižu tužbe na ime moga oca, koji je kao sto sam napomenula umro još 1989. god. Ja sam sada prebacila račune na svoje ime i interesuje me sta od ovih računa ja moram da platim. Moja majka je umrla 2012. god. U Infostanu sam dobila informaciju da su oni utuživali moga oca još od 2008. god. Napominjem da sam ja nasledila stan od majke i da je stan bio u procesu otkupa od strane majke.

Poštovana,

Kada je reč o tužbama protiv Vašeg oca zbog neplaćenih računa za Infostan, postupak će biti obustavljen rešenjem s obzirom da je tuženi preminulo lice. Potraživanja prema Vašoj majci, koja je takodje preminula, zastarela su s obzirom da tužba protiv nje nije podneta niti preduzeta bilo koja radnja od poverioca protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, prema Zakonu o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) predvidjen je jednogodišnji rok zastarelosti od dana dospelosti za naplatu, shodno članu 378 stav 1 za potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

Imajte u vidu da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već se sami morate pozvati na istu, odnosno kada Vas pozovu da platite dug, podnesite prigovor zastarelosti potraživanja.

Shodno navedenom, imajući u vidu zakonske rokove zastarelosti, utuženja, obustave postupka i nasledja, dužni ste da izmirite dugovanja od trenutka utuženja, s obzirom da naslednici odgovaraju za dugove ostavioca do visine vrednosti nasledjene imovine.

 

Drugi deo pitanja odnosi se na neplaćanje poreza na imovinu.

Prema Zakonu o poreskom postupku I poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012 i 47/2013) zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja regulisana je članom 114 kojim je predvidjeno da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, odnosno od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje.

Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Dok je članom 114d predvidjeno da se zastarelost prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja.

ZPPPA takodje reguliše i apsolutnu zastarelost članom 114ž Pravo na utvrđivanje I naplatu, dospelih obaveza uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti.

Poreska uprava, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, zbog zastarelosti.

Pod uslovom da ne postoje pokrenuti prekršajni postupci niti pravnosnažna rešenja po pitanju utvrdjenog, a neplaćenog poreza, Vaša obaveza bi maksimalno mogla da se protegne na 5godina unazad jer Poreska uprava u tom roku može da utvrdi i naplati porez na imovinu i prekine zastarelost potraživanja.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)