Otac je tokom života izvršio raspodelu imovine izmedju mene i brata. Bratu je ostavio veći deo, a ja sam dobila po polovinu udela na dve parcele. S obzirom da sam suvlasnik na te dve parcele, praktično mi je onemogućeno da ih koristim bez saglasnosti brata. Pošto brat ne želi da podeli te dve njive, odnosno da se zna koji je deo čiji, šta ja mogu da uradim da se te njive podele? Da li mogu nakon očeve smrti da tražim poništavanje ugovora o podeli imovine, pošto mi nije ostavio skoro ništa?

Poštovana,

Imate na raspolaganju dva rešenja Vašeg problema.

Ukoliko se odlučite za deobu parcela na kojima ste suvlasnik ( Zakon o vanparničnom postupku koristi termin zajedničar, u širem smislu), Zakonom o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012 i 45/2013 – dr. zakon) članom 149 predvidjeno je sledeće:

(1) Postupak deobe zajedničke stvari ili imovine može pokrenuti svaki zajedničar, a predlog mora obuhvatiti sve zajedničare.

(2) Predlog mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara, o zajedničarima, kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo. Za nepokretnosti moraju se navesti zemljišnoknjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine, pravu službenosti i drugim stvarnim pravima.

(3) Predlog se podnosi sudu na čijem se području stvar ili imovina nalazi, a ako se zajedničke stvari ili imovina nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova.

Ako se, pak, odlučite za raskid ugovora o raspodeli imovine, jer ste nezadovoljni podelom I odnosi su takvi da dogovora nema, trebalo bi da imate na umu da to sa sobom povlači za posledicu povraćaj primljene imovine, a stičete pravo da tražite nužni deo. Takodje, treba da znate da će Vaš brat zadržati imovinu primljenu na osnovu ugovora o raspodeli, jer je ta imovina izuzeta iz zaostavštine.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)