Tužila sam firmu 2012. godine. Prvostepena presuda je doneta u moju korist ove godine u maju mesecu nakon čega je usledila žalba od strane poslodavca tako da je predmet trenutno u Apelacionom sudu. Tužbenim zahtevom je traženo samo da se vratim na posao zbog nezakonitog otkaza dok nadoknada zaostalih zarada uopšte nije obuhvaćena tužbom. Šta treba da radim kada i ako presuda postane pravosnažna po pitanju isplate zarada i uplate doprinosa? Da li za to ide posebna tužba i koliko taj spor može da traje? Napominjem da od kada sam dobila otkaz sam nezaposlena. Unapred hvala.

Poštovana,

Ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva.

Reintegracija zaposlenih za sobom povlači i naknadu zaostalih zarada. Shodno tome, Vaš poslodavac  je dužan da Vam isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja Vam  pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje  (član 191. Zakona o radu, “Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009).

Dakle, ne podnosi se tužba. Ukoliko presuda postane pravosnažna, poslodavac ima zakonsku obavezu da Vam isplati zarade i doprinose za socijalno osiguranje i to u punom iznosu. Naknada se može umanjiti za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada po prestanku radnog odnosa. S obzirom da ste od otkaza nezaposleni, ne postoji osnov za umanjenje naknade (član 191. stav 3. Zakona  o radu).

  

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)