Poštovani, zbog smanjenja obima posla smanjena je i potreba za jednim izvršiocem na mom radnom mestu. Ja sam dobio sam otkaz ugovora o radu. U ocenama piše da nisam ispunjavao normu i da se ne trudim, zbog čega sam dobio ocenu 1. Želim da znam, da li je poslodavac bio dužan da me upozori na to da ne ispunjavam normu ili da mi ponudi drugo radno mesto u firmi? Unapred hvala.

Poštovani,

Prema odredbi člana 179. stav 9. Zakona o radu ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 24/2005, 61/ 2005, 54/2009 i 32/2013 ) poslodavac ima mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju da zbog tehnoloških, ekonomskih, organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

U tom slučaju, poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih. Odredbom člana 155. Zakona o radu, taksativno su nabrojani elementi koje program mora da sadrži.

Poslodavac u ovom slučaju nije dužan da Vam ponudi drugo radno mesto, ali je u obavezi da Vam isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu (član 158. stav 1. Zakona o radu, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 24/2005, 61/ 2005, 54/2009 i 32/2013 ).

Morate znati da poslodavac ne može na tom radnom mestu da zaposli drugo lice u roku od 6 meseci od dana prestanka radnog odnosa, kada je reč o prestanku usled smanjenja obima posla ili prestanka potrebe za istim, a ako pre isteka roka nastane potreba za obavljanjem istog posla, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos (član 182. stavovi 1 i 2. Zakona o radu).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)