Moj otac je u času smrti moje majke imao 49 godina života. Ona je umrla 2005. godine. Ja sam kao student primala njenu penziju do 2008. godine (kad smo podneli zahtev, rečeno je da će tako moj otac steći pravo na porodicnu penziju, po tadašnjem zakonu). Po prestanku školovanja, kada je trebalo da podnesemo zahtev da otac nastavi da prima porodičnu penziju, rečeno nam je da se taj zakon u međuvremenu promenio. Interesuje me da li ipak postoji neka mogućnost za sticanje prava na porodičnu penziju. Da napomenem da on nije u radnom odnosu, a majka je bila u invalidskoj penziji. Unapred hvala.

Poštovana,

Prema članu 30. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012 i 62/2013) udovac može da dobije pravo na porodičnu penziju samo u tri situacije:

1. ako je do smrti bračnog druga  navršio 58 godina života

2. ako je do smrti bračnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga postao potpuno nesposoban za rad

3. ako je posle smrti bračnog druga ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci.  

Takođe je predviđeno da ukoliko udovac navrši 58 godina života u toku trajanja prava na porodičnu penziju, koju je stekao na 2. i 3. naveden način, zadržava pravo na porodičnu penziju trajno.

S obzirom da Vaš otac nije navršio potreban broj godina u vreme kada ste Vi primali majčinu penziju, on ne može dobiti pravo na istu.

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)