Koliko koštaju takse za prenos imovine nasleđivanjem?

Poštovana,

Paušalna taksa u postupku za raspravljanje zaostavštine uređena je Zakonom o sudskim taksama (“Službeni glasnik RS”, broj 28/94,…,93/2012; nalazi se pod tarifnim brojem 7). Obaveza plaćanja ove takse postoji samo ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju. Paušalna taksa plaća se kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno (odnosno u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse) i u prvostepenom postupku ona iznosi od 1.000 do 75.000 dinara. Sud utvrđuje vrednost merodavnu za odmeravanje paušalne takse po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koje su podneli.

Nadalje, Uredbom o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda (“Službeni glasnik RS”, broj br. 45/2002, 15/2010, 9/2011 i 67/2013 – odluka US) detaljnije su uređene visine raznih naknada i taksi. U članu 5. stavu 2. ove Uredbe navedeno je da se oslobađa plaćanja  naknade za provođenje promena iz tarifnog broja 16. tačka 6) i tarifnog broja 17. tač. 8), 9), 11) i 12). Tarife: podnosilac zahteva za upise u katastar po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Nadamo se da Vam je odgovor od pomoći.

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)