Stigao mi je poziv za sud da dam izjavu o primeni instituta odlaganja krivičnog gonjenja propisanog odredbama člana 283. st. 1 Zakonika o krivičnom postupku zbog krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbedonosti ili održavanja javnog reda ili mira propisanog članom 23. stavom 1. Zakona o javnom redu i miru.Da li možete da mi pojasnite šta znači primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja propisanog odredbama člana 283 st. 1 ZKP. Hvala na odgovoru.

Poštovani,

Institut odlaganja krivičnog gonjenja predstavlja ovlašćenje javnog tužioca da po svojoj oceni, u okviru zakonom propisanih uslova, ne pokrene krivični postupak protiv osumnjičenog, ili ukoliko je postupak pokrenut, odustane od daljeg krivičnog gonjenja okrivljenog, ukoliko ispuni jednu ili više zakonom propisanih mera čije ispunjenje mu je tužilac naložio. Institut odlaganja krivičnog postupka ograničen je na postupke za krivična dela za koja je zakonom propisana novčana ili kazna zatvora do pet godina. Prilikom ocene opravdanosti primene ovog instituta, javni tužilac uzima u obzir raniju osuđivanost osumnjičenog, okolnosti pod kojima je delo izvršeno, lične i porodične prilike osumnjičenog, prirodu samog krivičnog dela. Takođe će tužilac uzeti u obzir i da li je ovaj institut već primenjen prema osumnjičenom. Primena ovog instituta je moguća samo uz saglasnost osumnjičenog. Prema tome, osumnjičeni može odbiti predlog tužioca da se prema njemu krivično gonjenje odloži, a takođe može i propustiti da ispuni naložene mere čije je ispunjenje prvobitno prihvatio, i u tom slučaju će protiv njega biti pokrenut ili nastavljen krivični postupak.

Prema članu 283. stav 1 Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije “, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) mere koje je osumnjičeni u obavezi da ispuni (jednu ili više njih) kako bi došlo do primene ovog instituta su sledeće: 1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu; 2) da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili ustanove; 3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad; 4) da ispuni obaveze izdržavanja; 5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga; 6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja; 7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravosnažnom odlukom suda, odnosno da poštuje ograničenje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom. Rok u kome je osumnjičeni dužan da izvrši ove obaveze ne može biti duži od godinu dana. Ako osumnjičeni izvrši ove obaveze u roku, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu, i o tome obavestiti oštećenog (član 283. stav 3. ZKP-a).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)