Šta je potrebno uraditi da bi imovina izdržavanog lica prešla na ime izdržavaoca po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju?

Poštovani/a,

Davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti primaoca izdržavanja. Međutim, ovo je samo osnov sticanja prava svojine. Potrebno je da u Katastru nepokretnosti upišete Vaše pravo svojine na nepokretnostima koje su bile predmet ugovora, jer upis u Katastar nepokretnosti ima konstitutivno dejstvo u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnosti. Za upis Vam je potreban ugovor o doživotnom izdržavanju, izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja.

Skrećemo Vam pažnju da je potrebno platiti porez na prenos apsolutnih prava. Član 25 stav 3 Zakona o porezima na imovinu (“Službeni glasnik RS”, br. 26/2001… 47/2013, u daljem tekstu: ZPI) kaže da kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživornom izdržavanju, obveznik poreza je davalac izdržavanja. Prema čl. 33 st. 1  tač. 6 ZPI porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)