Poštovani, želim da uknjižim stan u zgradi koja nije tehnički primljena, jer nije imala građevinsku dozvolu. Stan je kupljen od investitora, objekat nije legalizovan, niti će ikada biti, pa me zanima da li je, uopšte, moguće uknjižiti stan u takvoj zgradi i na koji način? Unapred hvala.

Poštovani, Vaše pitanje uređeno je Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ( “Sl. glasnik RS”, br. 25/13) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (“Sl. glasnik RS”, br. 31/13).

 

Ovim zakonom uređuju se posebni uslovi za upis prava svojine na objektima,

odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole do 11.

septembra 2009. godine, odnosno koji se koriste bez upotrebne dozvole (bespravno izgrađeni objekti), kao i na građevinskom zemljištu na kome je

objekat izgrađen, odnosno na građevinskom zemljištu ispod objekta.

A takvi objekti su, pored ostalih koje Zakon navodi i porodični stambeni objekti do 300m2 neto korisne površine, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do

200m2 neto korisne površine.

 

Ne može se upisati pravo svojine po ovom zakonu za  objekte koji su izgrađeni na

površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju

objekata javne namene ili na površinama javne namene za koje se, u skladu sa

odredbama posebnog zakona, utvrđuje javni interes; i na objekte izgrađene u prvom

stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno na objekte izgrađene u zoni zaštite

kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu

svetske kulturne baštine, odnosno radovima izvedenim na samom kulturnom dobru,

objekte koji se nalaze u zaštitnom pojasu po posebnim propisima i objekte izgrađene

u koridorima postojećih ili planiranih dalekovoda.

Izuzetno, na objekte iznad navedene, na upis prava svojine na

bespravno izgrađenim objektima, pod propisanim uslovima u pogledu pribavljanja

saglasnosti i drugih dokaza, primenjivaće se odredbe zakona kojima je uređen

postupak legalizacije.

 

Zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu podnosi se

organu nadležnom za upis prava svojine na čijoj teritoriji se bespravno izgrađeni objekat nalazi.

Uz zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, za objekte koji nisu već snimljeni, dostavlja se i:

1) snimak objekta, urađen u preglednoj razmeri i overen od strane

registrovanog izvođača radova geodetske struke, a koji sadrži: prikaz položaja

katastarske parcele prema stranama sveta, oznaku katastarske parcele, snimljene

sve bespravno izgrađene objekte na parceli sa upisanim dimenzijama osnove

objekta, oznaku broja objekata po redosledu, spratnost i način korišćenja objekata za

sve objekte na parceli i priloženim zapisnikom snimanja detalja;

2) zapisnik o izvršenom uviđaju;

3) po potrebi specifikacija posebnih delova objekta po etažama, sa

priloženom skicom uz V2 list koji sadrži podatke o posebnim fizičkim delovima zgrade.

   

Vlasnik bespravno izgrađenog objekta može da u skladu sa zakonom u

posebnom postupku pribavi građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu i posle upisa

prava svojine na bespravno izgrađenom objektu po odredbama ovog zakona.

 

Dakle, mogućnost uknjižbe bez legalizacije, po ovom Zakonu postoji, naravno, ukoliko su ispunjeni posebni uslovi koje ovaj Zakon propisuje, što ćete najbolje proveriti za Vaš objekt, tako što ćete kontaktirati Republički geodetski zavod, odnosno katastar nepokretnosti na teritoriji na kojoj se nalazi objekat.

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)