Molim vas za pomoć! Živim u vanbračnoj zajednici dve godine, a imamo bebu od 7 meseci. Kakve posledice bih ja snosila, kada bih sama odvela dete u inostranstvo i tamo ostala da živim (bez saglasnosti oca deteta)? Unapred hvala.

Poštovana,

Vi ne možete podneti ni zahtev za izdavanje pasoša za Vaše dete

(koji je sada neophodan kao putna isprava za dete, jer se ono više ne može upisati u biometrijski pasoš roditelja), bez saglasnosti oca deteta,  kako to predviđa novi Zakon o putnim ispravama (“Sl.glasnik RS”, br. 90/2007, 116/2008, 104/2009 i 76/2010).

Takođe, protivzakonito je otputovati u inostranstvo sa detetom, bez saglasnosti oca deteta.

Naime, službenici na granici dužni su da provere da li imate pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja. Ukoliko Vam, na neki način i pođe za rukom da dete izvedete iz države, pa tamo ostanete da živite (na primer, tako što pasoš za dete već imate, a službenici na granici učine propust, te ne provere potrebnu saglasnost), situacija je sledeća:

 

Pošto, kako to Porodični zakon (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011) navodi, roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno i oni su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava, stoga o svim pitanjima moraju postići saglasnost, ukoliko zajednički vrše roditeljsko pravo.

Čak i roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta (a takvo pitanje je promena prebivališta deteta) odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Roditelj koji sprečava održavanje ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem, može biti potpuno lišen roditeljskog prava. Sudska odluka o potpunom lišenju roditeljskog prava lišila bi Vas svih prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, osim dužnosti da izdržavate dete.

Zatim, postoji mogućnost, da se otac deteta pozove na Hašku konvenciju o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece iz 1981. godine.

Odredbe ove konvencije imaju za cilj da uspostave ranije faktičko stanje, tj. vraćanje deteta u državu u kojoj je imalo uobičajeno boravište, pre nego što je jedan od roditelja, kome ne pripada isključivo pravo na roditeljsko staranje, odveo dete u neku drugu državu.

Poštovana, pokušajte da o ovom pitanju postignete saglasnost sa ocem deteta, ukoliko smatrate da je Vaša namera u najboljem interesu deteta, a u koliko u tome ne uspete, obratite se sudu, jer je jedino sud merodavan da donese odluku koja je u skladu sa Vašim porodičnim prilikama i najboljim interesom deteta, jer kao što ste iz gore navedenog videli, štetno je da radite na svoju ruku.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)