Molim za savet, moj otac je bio kod sudije u svojoj opštini gde živi u želi da ostavi testament. Sudija mu je rekao da svojeručno napiše i donese u sud i da će to biti završeno. Kako sam ovde pročitala na vašem portalu, shvatila sam da se radi o olografskom testamentu. Moj otac je zdrav i sposoban čovek u svakom smislu, samo me zanima da li je ovo siguran oblik, postoji li mogućnost da ga neko, ne daj bože obori i pored toga traži još nešto? Hvala.

Poštovana,

Iz Vašeg pitanja donekle možemo zaključiti da dovodite u vezu mogućnost, kako Vi to kažete, “obaranja” testamenta sa odabirom oblika,odnosno forme za sačinjavanje testamenta.

Naime, testament može biti sačinjen u bilo kom obliku koji predviđa Zakon o nasleđivanju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) , a oblik koji ste pomenuli, svojeručni testament (olografski) , predviđen je ovim zakonom i to na sledeći način:

“ Zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što če ga svojom rukom napisati i potpisati”.

Takođe, moraju biti ispunjeni uslovi koje Zakon o nasleđivaju predviđa za određenu formu u kojoj se može sačiniti testament, konkretno, kod ovog oblika testamenta nije nužno da se naznači datum sačinjavanja, ali je to, ipak, poželjno.

Kao što je već sudija rekao, Vaš otac može svojeručno zaveštanje poveriti na čuvanje nadležnom sudu.

Dakle, nije važno za koju formu, od formi predviđenih Zakonom, će se Vaš otac opredeliti, važno je da ispoštuje uslove koje zakon diktira za formu za koju se opredeli. (Zakon o nasleđivanju RS zahteva različite uslove koji moraju biti ispunjeni, a ti uslovi nisu isti  kod svih vrsta oblika za sačinjavanje testamenta) .

Ipak, najbolje rešenje jeste sudski testament.To je testament koji sačinjava sudija po kazivanju zaveštaoca ( da ne dođe do zabune,  svojeručni testament koji se daje na čuvanje sudu i sudski testament nisu isto ) . Sudski testament se preporučuje kao najbolje rešenje, iz razloga što je sud po zakonu dužan da detaljno ispita poslednju volju ostavioca, kako bi ona bila izražena na način, koji onemogućava dvojako tumačenje, a u skladu sa zakonom. Takođe, gotovo da je nemoguće u prisustvu sudije koji sačinjava testament izostaviti bitan element testamenta (kao što je, na primer, potpis ostavioca) . Dakle, sudija vodi računa da sve bude učinjeno baš kako Zakon zahteva, kako bi se izbegle kasnije moguće nesuglasice i neprijatnosti.

Mana ovog oblika zaveštanja, može samo biti u troškovima taksi. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)