Član 331 stav 1 tačka 69. Nisam imao odmor od najmanje 11 časova između dva nastavna dana u auto školi. Kolika je kazna?

Poštovani,

Član 331 stav 1 tačka 69 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009… 32/2013-odluka US) upućuje na čl. 227 st. 1, 2 i 4 istog zakona.

Stav 2 člana 227 kaže da instruktor vožnje između dva radna dana mora imati prekid u obavljanju svoje delatnosti u trajanju od najmanje 11 sati.

Postupanje koje ste naveli predstavlja prekršaj. Prema čl. 331 navedenog zakona, lice koje postupi na takav način kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)