Osuđen sam 2001. na četiri godine zatvora, završio sam sa izdržavanjem kazne (te četiri godine) 2006. Kada nastupa brisanje iz registra osuđivanih lica? Pozdrav, hvala

Poštovani,

Vaše pitanje se odnosi na rehabilitaciju. Postoje dve vrste rehabilitacije: zakonska (koja nastupa na osnovu samog zakona ako je u pitanju kazna zatvora do 3 godine) i sudska do koje dolazi odlukom suda po molbi osuđenog lica.

S obzirom na to da ste bili osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, u Vašem slučaju je moguća samo sudska rehabilitacija, tj. potrebna je odluka suda. Uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi sud doneo takvu odluku su sledeći:

1. Potrebno je da je lice osuđeno na kaznu zatvora preko 3 godine, ali ne preko 5 godina (član 99 stav 1 Krivičnog zakonika – “Službeni glasnik RS”, br. 85/2005…121/2012 i 104/2013, u daljem tekstu: KZ). Ovaj uslov je u Vašem slučaju ispunjen.

2. Potrebno je da je proteklo najmanje 10 godina od dana izdržane kazne (čl. 99 st. 1 KZ). To bi značilo da bi u Vašem slučaju sud mogao da donese odluku o brisanju 2016. godine.

3. Sud će dati rehabilitaciju pod prethodnim uslovima ako nađe da je lice zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, uzimajući u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj krivičnog dela (čl. 99 st. 2 KZ).

Imajte u vidu da je smetnja za davanje rehabilitacije neizvršena sporedna kazna ili trajanje mera bezbednosti (čl. 99 st. 3 KZ).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)