Poštovani, posle smrti oca, brat i ja smo nasledili kuću po pola kao jedini naslednici u ostavinskom postupku. Problem je u tome što mi brat ne dozvoljava da koristim kuću čiji sam suvlasnik, nemam čak ni ključ koji je promenio. Šta treba da podnesem sudu da bi mogla da koristim kuću, predlog za izvršenje ili putem tužbe? Unapred hvala

Poštovana,

na osnovu Zakona o svojinskopravnim odnosima član 75 (‘’Sl. list SFRJ’’, br. 6/80 i 36/90, ‘’Sl. list SRJ’’, br. 29/96 i ‘’Sl. glasnik RS’’, br. 115/2005-dr. zakon) možete podneti tužbu za zaštitu od uznemiravanja ili oduzimanja državine.  Sudska zaštita od uznemiravanja, odnosno oduzimanja državine može se tražiti u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja (član 77 Zakona o svojinskopravnim odnosima). Sudržalac odnosno suvlasnik po članu 80 uživa zaštitu po odredbi člana 75 (gore navedenom) u odnosu na treća lica ali i u medjusobnim odnosima sa drugim suvlasnicima ako jedan od njih onemogućava drugoga u dotadašnjem načinu vršenja svog prava. U članu 81 piše takođe da nezavisno od spora zbog smetanja državine može se tražiti sudska zaštita državine po osnovu prava državine.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)