Dobar dan ja bih postavio jedno pitanje, hteo bih da tužim jednog čoveka koji je pre tri godine naneo štetu mojoj firmi u iznosu izgubljenog ugovora u vrednosti XXXXXXX evra ali me zanima da li je kasno za tako nešto ili još uvek mogu da ga tužim. Dejan Unapred zahvalan

Poštovani,

potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva u roku od tri godine od dana kada je oštećenik saznao za štetu i lice koje je štetu učinilo – Zakona o obligacionim odnosima čl. 376  (‘’Sl. list SFRJ’’, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ I 57/89, ‘’Sl. list SRJ’’, br. 31/93 I ‘’Sl. list SCG’’, br. ‘/2003 – Ustavna povelja). Što znači da ukoliko Vam nije istekao ovaj rok imate pravo da podnesete tužbu i to je subjektivni rok za podnošenje tužbe. Objektivni rok za podnošenje tužbe jeste da potraživanje zastareva u roku od pet godina od dana kada je šteta nastala. Što je naznačeno u članu 376 stav 2 ZOO.

Medjutim ukoliko je šteta nastala povredom ugovorne obaveze onda potraživanje zastareva za vreme koje je odredjeno za zastarelost te obaveze. I u krajnjem slučaju potraživanje naknade štete ukoliko je prouzrokovana krivičnim delom a za krivično delo je predvidjen duži rok zastarelost zahtev za naknadu štete zastareva kad istekne vreme koje je odredjeno za zastarelost krivičnog gonjenja (član 377 stav 1 ZOO).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)