Posle očeve smrti 20XX godine, majka brat i ja smo dogovorno izvršili podelu očevog dela. Sa majkom imam zaključen i overen ugovor o doživotnom izdržavanju od 20XX godine u kome stoji da za svoju uslugu davanja izdržavanja moja nadoknada je njena nepokretnost-spratni deo kuće sa pokućstvom. S obzirom da sam promenila mesto stanovanja, to sada čini i majka, pa iz tog razloga vrši prodaju naznačene nepokretnosti iz ugovora. Interesuje me kako zadržati pravni kontinuitet sa ugovorom iz 20XX godine, jer bi ona sada postala vlasnik na novoj nepokretnosti, da li joj treba i moja saglasnost za prodaju jer je već 10 godina primaoc mog izdržavanja, i ukoliko joj nedostaje novac za novu nekretninu, a ja u toj visini uložim svoj novac kako to pravno uobličiti, kako ne bih trpela štetu za slucaj da brat posle majčine smrti bude zahtevao nužni deo.

Poštovana,

ugovor o doživotnom izdržavanju se odnosi na tačno određene stvari i prava koja postoje u trenutku zaključenja ugovora (čl. 194. Zakona o nasleđivanju). Kako može doći do prodaje predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju u toku trajanja tog ugovora davaocu izdržavanja stoji mogućnost da upiše svoje pravo tako što će koristiti zabeležbu i upisati se kao vlasnik u katastru nepokretnosti (čl. 199. ZON). Taj upis Vam omogućava da sva treća lica budu obaveštena da postoji ugovor i da je predmet tog ugovora nepokretnost koja se prodaje što bi značilo da je Vaše pravo po osnovu ugovora “vidljivo” i pozanto svima i da se Vi možete suprotstavljati svakom pokušaju otuđenja.

Ali ukoliko se odlučite da prodate nepokretnost (saglasnost nije potrebna jer davaoc izdrđavanja ima pravo svojine na nepokretnosti) a da nemate upis u javne knjige, onda možete  da ostvarite svoja prava tako da od suda tražite izmenu ugovora zbog gubitka prava svojine na nepokretnosti koja je bila predmet pomenutog ugovora ili da tražite raskid prethodnog i zaključenje novog ugovora o doživotnom izdržavanju. Takodje slobodno možete uložiti deo para za kupovinu nove nepokretnosti koja će biti predmet novog ugovora o izdžavanju ili izmenjenog ugovora jer predmet ugovora o izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu što znači da se ni nužni naslednici ne mogu namiriti iz nje što vas sudija pre overe posebno upozori na to.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)