Silom prilike u izvodu iz matične knjige rođenih upisano mi je ime bivšeg supruga. Mi još nismo zvanično bili razvedeni kada sam rodila decu, a on nije otac. Možete li mi reći kako mogu da promenim izvod i da bude upisano samo moje ime?

Poštovana,

Iako nije sasvim jasno o čijem se izvodu iz matične knjige radi, s obzirom na to da ste pomenuli decu, pretpostavljamo da se pitanje odnosi na njih. Odgovor daje Porodični zakon (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) u čl. 349, st. 1:

Detetu se može promeniti prezime:

1. utvrđivanjem materinstva odnosno očinstva;

2. osporavanjem materinstva odnosno očinstva.

S obzirom na normu domaćeg prava koja propisuje da se ocem deteta koje je rođeno u braku smatra muž majke deteta (čl. 45, st. 1 Porodičnog zakona), u Vašem slučaju neophodno je osporiti očinstvo Vašeg bivšeg supruga podizanjem tužbe za osporavanje očinstva (čl. 248 Porodičnog zakona). Ovu tužbu mogu podneti Vaša deca i Vi (čl. 56, st. 2 Porodičnog zakona), u kom slučaju je tuženi osoba koja je upisana kao otac deteta u matičnu knjigu rođenih, odnosno Vaš bivši suprug. Tužbu može da podnese i muškarac koji tvrdi da je otac deteta, ali samo ako istom tužbom traži i da sud utvrdi da je on otac.

Ova tužba može se podneti sudu u mestu gde tuženi ima prebivalište. Ako je tužilac dete za koje se osporava očinstvo, tužba se može podneti i sudu u mestu gde dete ima prebivalište, odnosno boravište.

Vi možete tužiti u roku od godinu dana od dana kada ste saznali da Vaš bivši suprug nije otac, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta. Vaša deca mogu podneti tužbu radi osporavanja očinstva bez obzira na rok (čl. 251 Porodičnog zakona).

Postupak u vezi s porodičnim odnosima hitan je ako se odnosi na dete ili roditelja koji ima roditeljsko pravo. To znači da bi sud trebalo da ročište za glavnu raspravu zakaže tako da se ono održi u roku od 15 dana od dana kada je tužba predata sudu. Međutim, u praksi ovaj rok zavisi od opterećenosti suda i sud nije uvek u mogućnosti da ga poštuje.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)