Prijavljen sam na određeno vreme već 6 meseci. Ugovor mi se produžava na svakih mesec ili dva. Tih 6 meseci sam radio bez prekida. Ugovor istekne 30og ili 31og i odmah potpišem novi ugovor od 1og. Da li ja imam pravo na godišnji odmor i ako imam koliki godišnji , s obzirom da sam radio 6 meseci bez prekida da li je u pitanju ceo godišnji odmor?

Poštovani,

Na osnovu Zakona o radu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) Vi imate pravo na godišnji odmor. Članom 68 ovog zakona propisano je da zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ima pravo na godišnji odmor posle 6 meseci neprekidnog rada. Takođe, trajanje godišnjeg odmora propisano je ovim zakonom. U članu 69 stoji da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)