Da li mogu da ostvarim pravo na povrat pdv za prvi stan koji nameravam da kupim u Beogradu, iako mi je mesto prebivališta Prijepolje, gde sa svojim muzem živim u sinovljevom stanu? Pri tome nikada nisam, niti imam upisano pravo vlasništva niti suvlasništva na nepokrentnosti u Srbiji.

Poštovana,

Prema odredbi člana 56a stava1. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013) pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko  lice, punoletni  državljanin  Republike, sa prebivalištem  na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Članom 56a stav2 Zakona propisano je da kupac prvog stan može ostvariti refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana, pod sledećim uslovima:
1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike kao i
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.

Takođe, propisano je da pravo na refundaciju PDV može da se ostvari za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike. Ako je površina stana veća od ove plaća se samo razlika između površine odgovarajućeg i kupljenog stana.

Pravo na refundaciju PDV nema:

1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;

2) član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;

3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;

4) član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.

Nadležni organ po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova donosi odluku o refundaciji PDV i o iznosu ostvarene refundacije PDV.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)