Predala sam zahtev za državljanstvo Republike Srbije XX. XX.2012 godine jos ga čekam šta se s tim dešava i zašto se čeka toliko dugo?

Poštovana,

Za odlučivanje o zahtevu za državljanstvo primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list SRJ “,br.33/97 i 31/2001 i “Sl.glasnik RS“,br.30/2010) koji u članu 208 navodi:

1) Kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a pre donošenja rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može doneti rešenje bez odlaganja (rešavanje prethodnog pitanja i dr.), organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre, a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. U ostalim slučajevima, kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok.

2) Ako organ protiv čijeg je rešenja dopuštena žalba ne donese rešenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku, stranka ima pravo na žalbu kao da je njen zahtev odbijen. Ako žalba nije dopuštena, stranka može neposredno pokrenuti upravni spor.

Takođe, u Zakonu o državljanstvu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.135/2004 i 90/2007) navodi u članu 38 da je postupak za sticanje državljanstva hitan. Otuda, u ovom slučaju važi rok od 2 meseca za donošenje rešenja te Vam na raspolaganju stoje gore navedene mogućnosti.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)