Poštovani imam 2 pitanja: Kažnjen sam po članu 332 st.1 tačka 26. Policajac mi je rekao da sam kažnjen zato što nisam promenio mesto boravka u dozvoli. Da li po zakonu moram da promenim mesto boravka u dozvoli ? Da li sam kažnjen za bezbednost na putu ili zato što nisam promenio mesto boravka u dozvoli? Isti policajac me je zaustavio posle 2 dana i tražio na uvid dozvolu sa promenjenim mestom boravka i rekao da ću ponovo biti kažnjen.

Poštovani ,

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl.glasnik RS “,br.41/2009,53/2010,101/2011 i 32/2013-odluka US ) i članu 332 stavu 1 tačka 26 ,kako navodite ,radi se o prekršaju za koji će se kazniti lice koje postupi suprotno odredbama člana 75 stava 2 ovoga zakona u kojem se navodi da motorno vozilo koje na putu vuče neispravno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h .Kazna za ovaj prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je novčana kazna u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara . Što se tiče promene mesta boravka  u vozačkoj dozvoli , prema članu 183 ovoga zakona navodi se i da vozač motornog vozila koji promeni prebivalište obavezan je da se, u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, radi upisa u evidenciju vozača. Isto važi i za boravište. Nepostupanje po Zakonu je prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara (čl. 332. st. tč. 76. ZOBS).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)