Imam problem. Svekar je prodao parcelu od X ari bratancu ali ta parcela ima XX ari i on je u dogovoru sa advokatom u ugovoru napisao XX ari a u predugovoru pise za X ari ali taj predugovor nije overio. Mi smo sve to otkrili pre 3 meseca kada je svekar hteo da prevede celokupno imanje na sina i to je i uradio. Preveo je sve sem te parcele zbog teske bolesti. U tom periodu nismo mogli da preduzmemo mere a parcela je prodata pre X godina. Potreban nam je savet, da li mozemo i sada da overimo predugovor i da li je predmet zastareo?

Poštovana,

Upis prava svojine se vrši na osnovu ugovora o kupoprodaji a ne na osnovu predugovora.Prodaja zemljišta je u našem pravu regulisana Zakonom o prometu nepokretnosti.(Sl.glasnik RS, br. 42/98i 111/2009) Prema članu 4. ovog  zakona, ugovori o prometu nepokretnosti se zaključuju u pismenoj formi i potpisi ugovarača se overavaju od strane suda. Ugovor treba da sadrži i izričitu i bezuslovnu saglasnost prodavca da kupac može da upiše pravo svojine (clausula intabulandi), a ako je nema u samom ugovoru, potrebno je priložiti saglasnost u posebnoj pisanoj izjavi prodavca, na kojoj potpis prodavca mora biti overen u sudu.Što se tiče predugovora, predugovor je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima,član 45. , Sl.list SFRJ, br 29/78, 39/85,45/89-odluka USJ i 57/89, Sl.list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003-Ustavna povelja)i za predugovor se traži forma koja se traži i za glavni ugovor, što je u ovom slučaju pismena forma i potpisi ugovarača overeni od strane suda. Kako predugovor nije overen, on ne proizvodi pravno dejstvo, ali to nije ni od kakgvog uticaja na samu uknjižbu tj. prevođenje parcela.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)