Poštovani, Put koji vodi do mog stana čiji sam vlasnik, dakle, jedini prolaz. Uknjižen je u katastru u vlasništvu pravnog lica.Taj put koristim XX godine nesmetano sve do unazad mjesec dana kada sam trebala renovirati stan. Počeli su mi zagrađivati put parkirajući svoja vozila i ako imaju vlastiti parking. Policija je već odradila svoje, prestali su zatvariti put. Da li ovaj problem moram rješiti sudskim putem?

Poštovana,

Na osnovu člana 54. Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) stekli ste održajem pravo službenosti prolaza obzirom da taj put nesmetano koristite duže od dvadeset godina. Ukoliko se smetanje ponovi, trebalo bi da znate da imate pravo na tužbu zbog smetanja državine na osnovu člana 42. istog zakona. Ova tužba je dosta efikasna jer sud ima obavezu hitnog rešavanja ove vrste spora (na osnovu člana 449. Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US). Ovu tužbu imate pravo da podignete u roku od 30 dana od kada ste saznali za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od učinjenog smetanja (čl. 77. ZOSPO).

A uvek možete i  da zahtevate da se utvrdi postojanje stvarne službenosti sudskim putem (na osnovu člana 56. ZOSPO) kako bi zaštitili u punom obimu svoje pravo, ali u tom slučaju ćete biti u obavezi da na osnovu člana 37. ZOSPO dokažete to svoje pravo službenosti (za razliku od prvog spora gde će dokazivanje biti ograničeno na činjenice poslednjeg stanja i nastalog smetanja tj. sud se neće baviti pravnim već faktičkim stanjem-na osnovu člana 450. ZPP). Isto tako, imate pravo i da oba spora istovremeno vodite.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)