Poštovani, situacija je sljedeća: Sin je majku koja je nepismena odveo u sud sa namjerom da opozove prethodno sačinjeni testament, a on joj je ustvari podmetnuo ugovor o poklonu u kojem je ona njemu poklanja stan, što i biva učinjeno njenim rukoznakom. Zanima me da li je ovo prevara ili zabluda? Unaprijed hvala na odgovoru. Srdacan pozdrav

Poštovana,

Na osnovu  člana 65. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) u pitanju je prevara. Na osnovu istog člana gospođa ima pravo da zahteva poništaj ugovora. Trebalo bi da napomenem da ona to pravo ima u roku od godinu dana od saznanja za razlog rušljivosti (da je bila prevarena) a to pravo joj u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od zaključenja samog ugovora – na osnovu člana 117. Istog zakona. U slučaju da dođe do propuštanja nekog od ova dva roka, ugovor će biti konvalidiran (osnažen) i obavezivaće ih oboje od samog njegovog nastanka.

Takođe, naglašavamo Vam da prevara predstavlja i krivično delo iz čl. 208. Krivičnog zakonika, za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci do pet godina i novčana. Ukoliko se rešite da pokrenete krivični postupak možete u toku postupka podneti imovinskopravni zahtev prema učiniocu na osnovu koga će, ukoliko bude osuđen, biti primoran da nadoknadi štetu koju je učinio krivičnim delom. Ovakvo potraživanje zastareva u preiodu od 10 godina od pravnosnažnosti presude.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)