Nas stric se zadužio i sad je dobio kaznu od XXXXXX dinara. Presuda za naplatu duga je izrečena pre 11 godina. On je preminuo pre 5 godina. Da li mi, kao njegovi bratanci moramo da vratimo taj dug? Ako moramo, ko sve ima tu obavezu i da li se to moze sprečiti?

Poštovani,

Kako niste naveli sve relevantne informacije pretpostaviću da je proteklo jedanaest godina od pravosnažnosti  presude. U tom slučaju, na osnovu člana 373 Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) Vi niste u obavezi da vratite taj dug jer je potraživanje zastarelo. Međutim, treba da imate na umu da sva povremena potraživanja (kao što je npr. kamata) koja su proistekla iz te sudske odluke zastarevaju u roku od tri godine (čl. 372 istog zakona). U slučaju da je proteklo manje od deset godina od pravosnažnosti presude na žalost, bićete u obavezi da vratite dug Vašeg strica ali samo do visine vrednosti nasleđene imovine-na osnovu člana 222. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS). Postojaće obaveza za sve naslednike Vašeg strica koji su se prihvatili nasleđa da vrate taj dug (na osnovu čl. 223 Zakona o nasleđivanju) i svi sanaslednici će odgovarati solidarno do visine svog naslednog dela, svaki srazmerno svom delu-na osnovu čl.224 ZON-a.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)