Poštovani, radim u firmi obezbeđenja vec X godine, od petka sam na neplaćenom jer treba da im dostavim potvrdu da sam neosuđivan, pa zato sam resio da se javim vama za pomoć i savet jer ne znam da li sam rehabilitovan zakonski. A osuđivan sam prvi put kao maloletnik sa XX godina ili XX.XX.2005. godine za krivicno delo lake telesne povrede iz clana 54 st. 1 KZ RS na vaspitnu meru pojačani nadzor roditelja i to je bilo rešenje a ne presuda. Drugi put je protiv mene podneta krivična prijava XX.XX.2007. godine za posedovanje X grama marihuane i za istu sam osudjen dana XX.XX.2007. godine na 1 mesec zatvora koja se neće izvrsiti ako okrivljeni u roku od 1 godine ne izvrši novo krivično delo – znači 1 godina uslovne. Od tada nisam imao nijednu krivičnu prijavu niti je protiv mene vođen postupak. Zanima me da li postoji mogucnost da sam već rehabilitovan zakonski i da li ću biti čist ako podnesem zahtev u MUP-u da sam neosuđivan? Unapred hvala

Poštovani,

Saglasno odredbi čl. 27 ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA (‘’Sl glasnik RS’’ br. 85/2005) podaci o izrečenim vaspitnim merama mogu se dati samo sudu, javnom tužilaštvu i organu starateljstva. Što bi značilo da vaš poslodavac ne može pribaviti podatak o tome da ste osuđivani kao stariji maloletnik na vaspitnu meru. Isto tako kada Vi budete podneli zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova za izdavanje uverenja iz kaznene evidencije, na traženom uverenju ne može biti evidentirana vaspitna mara budući da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne vodi evidenciju o izrečenim vaspitnim merama i nema mogućnost pristupa ovoj evidenciji koja se vodi kod suda.

Uslovi za zakonsku rehabilitaciju drugog krivičnog dela su ispunjeni, s obzirom da je u čl. 98. KRIVIČNOG ZAKONIKA predviđeno da zakonska rehabilitacija nastaje ako lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo delo. Uslov koji dakle Vi ispunjavate s obzirom da ste naveli da od 2007. protiv vas nije podneta ni jedna krivična prijava niti je vođen krivični postupak.

Saglasno odredbi čl. 569 ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU( ‘’SL glasnik RS’’ br.62-2011, 121-2012. 32-2013 i 45-2013) postupak za zakonsku rehabilitaciju pokreće po službenoj dužnosti organ nadležan za vođenje kaznene evidencije odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova mesno nadležan po prebivalištu osuđivanog. Ukoliko ovaj organ ne donese rešenje o nastupanju zakonske rehabilitacije, osuđeno lice može zahtevati da se utvrdi da je rehabilitacija nastupila po zakonu. Ako MUP ne postupi po zahtevu osuđenog u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, osuđeni može tražiti da sud koji je u prvom stepenu izrekao presudu donese rešenje o rehabilitaciji.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)