Pozdrav. Zanima me koji je najjednostavniji način da bih se kao stranac (HR) zaposlio u Srbiji. Naime, da li bi trebalo dobiti srpsko državljanstvo, na koje bih, mislim, imao pravo, jer sam Srbin i mogao bih ga dobiti, ali to je duga procedura, ili postoji neki drugi način da se zaposlim? Hvala

Poštovani,

Strani državljanin može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005…32/2013) i Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima (“Službeni list SFRJ”, br. 11/78… „Službeni glasnik RS“, br. 101/05, u daljem tekstu: Zakon).

Strani državljani zasnivaju radni odnos pod istim uslovima kao domaći državljani, ali moraju da ispune i neke posebne uslove (čl. 2 st. 1 Zakona):

1. da imate odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno odobrenje za privremeni boravak (izdaje MUP)

2. da dobijete odobrenje za zasnivanje radnog odnosa tj. radnu dozvolu (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje).

Možete zasnovati radni odnos i bez odobrenja za zasnivanje radnog odnosa, tj. bez radne dozvole ako imate odobrenje za stalno nastanjenje ili odobrenje za privremeni boravak, ali samo radi obavljanja stručnih poslova predviđenih ugovorom o poslovno tehičkoj saradnji, o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, o prenosu tehnologije i o stranim ulaganjima (čl. 2 st. 2 Zakona).

Ako dobijete odobrenje za stalno nastanjenje, podnosite zahtev za izdavanje radne dozvole Nacionalnoj službi za zapošljavanje na teritoriji opštine gde imate stalno nastanjenje (čl. 3 Zakona). Ukoliko dobijete odobrenje za privremeni boravak, zahtev podnosi poslodavac, s obrazloženjem o potrebi zaposlenja stranog državljanina (čl. 4 Zakona).

Što se tiče srpskog državljanstva, skrećemo Vam pažnju da procedura u Vašem slučaju nije zahtevna. Potrebno je punoletstvo, poslovna sposobnost i izjava, tj. sve što treba da uradite je da podnesete izjavu da Srbiju smatrate svojom zemljom (čl. 23 st. 1 Zakona o državljanstvu, „Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 90/2007). Pri tom, ne morate se odricati sadašnjeg državljanstva. Izjavu zajedno sa zahtevom za prijem u državljanstvo Republike Srbije podnosite Ministrastvu unutrašnjih poslova ili nadležnom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije (čl. 24 Zakona o državljanstvu).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)