Potreban mi je Vaš savet u vezi komplikovanog pitanja. Bio bih Vam veoma zahvalan u ukoliko bi ste mi pružili odgovor na moj problem. Od pokojnog dede otac je nasledio svu imovinu a kada mi je otac umro ja i moj brat smo postali vlasnici imovine pa ujedno i plaćamo porez na istu. Problem je u tome što je moj pokojni deda plaćao porez i za njegove bratance tj. nije to preveo u sudu, tako da sam i ja to nasledio kao obavezu i sada plaćam porez mojim stričevima, jer se i dalje vodi na mene i mog brata. Kakva je procedura da se imovina, konkretno u selu, razdvoji i da svako plaća svoj porez (jer mi svi u familiji znamo čija je čija parcela, ali porez ide meni oduvek), jer to nije učinio ni moj deda ni otac, već sada moram ja, da bi to bilo pravno regulisano i uređeno? Kakvi su koraci i šta moram uraditi? UNAPRED VEOMA ZAHVALAN NA BILO KAKVOJ POMOĆI.

Poštovani,

Pokrenućete postupak o deobi zajedničkih stvari ili imovine koji je regulisan Zakonom o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik SRS ”, broj 25/28 I 48/88 I „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012 i 45/2013 – dr. zakon). Postupak se pokreće predlogom koji može podneti svaki zajedničar i mora obuhvatati sve zajedničare. Predlog sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara, o zajedničarima, kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo, a za nepokretnosti se moraju navesti zemljišnoknjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine, pravu službenosti i drugim stvarnim pravima. Predlog se podnosi sudu na čijem se području stvar ili imovina nalazi, a ako se zajedničke stvari ili imovina nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova. Sud će doneti rešenje o deobi na osnovu kojeg će se u Poreskoj upravi utvrditi poreska obaveza i za Vaše stričeve i na taj način će se korigovati iznos koji ste do sad plaćali na ime poreza na imovinu.

U nadi da smo Vam bili od pomoći, srdačno Vas pozdravljamo.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)