Poštovani, radila sam promocije za jednu firmu marta ove godine, novac mi do danas nije isplaćen. Poslala sam im e-mail u kome zahtevam da budem isplaćena, ali sam dobila odgovor da je firma u stečaju i da je promenila vlasnika, tako da mi ništa ne duguju. Napominjem da sam u posao ušla na preporuku koleginice. Što se tiče osoba sa kojima sam ugovarala posao, imam samo njihova imena i brojeve mobilnih telefona, koji su sada isključeni. Šta mogu da uradim?

Poštovana,

Proverićete istinitost podatka koji ste dobili u Agenciji za privredne registre. Pokretanje sečajnog postupka se objavljuje na oglasnoj tabli suda, u Službenom glasniku Republike Srbije i u najmanje tri visoko tiražna dnevna lista  koja se distribuiraju na teritoriji cele Republike. Svoja potraživanja poverioci prijavljuju u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka.

Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) u članu 124, stav 1, propisano je da zaposleni koji je bio u radnom odnosu na dan pokretanja stečajnog postupka i lice koje je bilo u radnom odnosu u periodu za koji se ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom (pravo na isplatu zarade i naknade zarade devet meseci pre pokretanja stečajnog postupka, u visini minimalne zarade), ima pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak.  Zakon o stečaju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon i 71/2012 – odluka US) u članu 54, stav 1, tačka 1, propisao je da u prvi isplatni red spadaju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka, sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka.

Dakle, ako Vam Agencija za privredne registre potvrdi da je otvoren sečajni postupak nad tom firmom, morate prijaviti svoje potraživanje u gore navedenom roku, a ako podnesete po isteku ovog roka smatraće se da je prijava neblagovremena.

U nadi da smo Vam bili od pomoći, srdačno Vas pozdravljamo.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)