Poštovani, u X kompaniji sam uzela telefon za X din. Nisam na vreme izmirila dugovanja. Posle izvesnog vremena, stigla je poštom uplatnica za dugovanja, ali ne od X kompanije uvećan za X posto . Otišla sam u X oni kazu da sa mojim dugom više nemaju ništa, da je dug preuzela firma koja se bavi naplatom dugovanja, Pitanje: Da li je to u skladu sa zakonom i koji je pravni lek. Slična stvar se desila mojoj košinici za dug prema X i stiglo je od firme ,,X,, obaveštenje da su preuzeli dug X-a koji je takodje uvećan. Hvala

Poštovani,

Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja)

Kompanije ugovorom mogu preneti potraživanje na drugo lice. Prilikom prenosa potraživanja nije potrebna saglasnost dužnika, ali je ustupilac (kompanija X) bila dužna da Vas obavesti o izvršenom ustupanju prava potraživanja.

Ispunjenje izvršeno ustupiocu pre obaveštenja o ustupanju punovažno je i oslobađa dužnika obaveze, ali samo ako nije znao za ustupanje, inače obaveza ostaje i on je dužan da je ispuni prijemniku.

 Prijemnik ustupanja prema dužniku ima ista prava koja je imao ustupilac. Prema tome, ukoliko bi ustupilac imao pravo na pomenuto uvećanje od X odsto, po osnovu  kamate ili nekog drugog osnova predviđenog  ugovorom između Vas i kompanije X, na to će imati i primalac ustupanja.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)