Poštovani, neophodna mi je Vaša pomoć oko razumevanja Zakona o porezu na dohodak građana – porez na kapitalne dobitke član 72a i član 79. Naime moj otac je prodao stan koji je nasledio od majke, stan nije preneo na svoje ime, već ga je prodao po osnovu ostavinskog rešenja. Da li je on u obavezi da plati porez na kapitalnu dobit, pošto ga je kao naslednik prvog reda prodao i do trenutka prodaje je živeo u tom stanu (preko 30godina) ? Da li se oslobođenje od plaćanja poreza odnosi samo u slučaju kupovine druge nekretnine na svoje ime ili može i na ime nekog od članova porodice? Na primer rešavanje stambenog pitanja sina. Unapred zahvalna.

Poštovani,

U članu 72a Zakona o porezu na dohodak građana   (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr. i 108/2013) je navedeno da se kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom, ne smatra razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti kada:

1) su stečeni nasleđem u prvom naslednom redu;

2) se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji;

3) se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka:

4) se vrši prenos dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, Autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

5) je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

U Vašem slučaju je ispunjena tačka  1, jer je Vaš otac stan nasledio od majke (prvi nasedni red), te stoga on nije u obavezi da plati porez na kapitalnu dobit.

Povodom Vašeg drugog pitanja, u članu 79 (istog zakona) je navedeno da će poreski obveznik biti oslobođen poreza na kapitalni dobitak ako sredstva ostvarena prodajom u roku od 90 dana od prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva. Dakle oslobođenja će biti i u slučaju kupovine na ime nekog od članova porodice.

U nadi da smo Vam bili od pomoći, srdačno Vas pozdravljamo.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)