Poštovani, zbog 100% invaliditeta od detinjstva primam doživotnu porodičnu penziju od preminulog oca. U slučaju da mi i majka, čija je penzija viša, premine – da li bih imala pravo da pređem na porodičnu penziju preko nje?

Poštovana,

Na osnovu člana 73. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju(“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013) deca bez oba roditelja imaju pravo na pored porodične penzije po jednom i na porodičnu penziju i po drugom roditelju, a one se određuju kao jedna penzija čiji iznos ne može preći  najviši iznos penzije utvrđen u skladu sa gore pomenutim zakonom. Shodno članu 78. ovog zakona najviši iznos se određuje tako što lični koeficijent ne može iznositi više od 3, 8.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)