Poštovani zanima me da li majka kojoj su posle razvoda pripala dva maloletna deteta 6 i 4 godine, može bez saglasnosti oca da ih odvede u inostranstvo, konkretno u Švajcarsku? Napominjem da nije u pitanju potpuno starateljstvo, deca su kod oca svakog vikenda.

Poštovana,

U članu 78. Porodičnog zakona (’’Sl. Glasnik RS’’, br. 18/2005 i 72/2011-dr.zakon) piše:

(1) Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

(2) Sporazumom o samostalnom vršenju roditeljskog prava prenosi se vršenje roditeljskog prava na onog roditelja kome je dete povereno.

(3) Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

(4) Pitanjima koja bitno utiču na život deteta, u smislu ovog zakona, smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Iz ovakvih stavova zakonodavca se može zaključiti da Vi kao majka nemate pravo da samostalno odlučite o tome da decu odvedete u inostranstvo. Samo na osnovu zajedničke odluke oba roditelja deca mogu da promene prebivalište.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)