Moj problem je sledeći: Otac mi je preminuo pre 5 godina, i to sam sad saznao. Niko mi nije javio ni da je umro, ništa. Sa mojom majkom nije bio venčan, ali me je priznao. Imam sestru po ocu, koja zna za mene ali nismo bili u dobrim odnosima. Interesuje me, ako je bila ostavinska rasprava zašto me niko nije pozvao? I da li imam posle toliko vremena pravo na nužni deo? Hvala!

Poštovani,

Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa  (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon)

Pravo naslednika na zaostavštinu ne zastareva. Međutim, ovim pravom se ne dira u pravila o održaju (Zakon o nasleđivanju član 221).

Pravo na  stvari koje čine zaostavštinu, supruga i kćerka Vašeg oca mogli su steći i održajem, ukoliko su savesni i zakoniti naslednici. Vreme potrebno za sticanje svojine održajem je tri godine za pokretne, odnosno deset godina za nepokretne stvari, a vreme počinje teći od dana otvaranja nasleđa. Naše pravo predviđa pretpostavku savesnosti, što znači da bi se eventualna nesavesnost morala dokazati.

 Ako po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju neko lice koje nije učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik, ostavinski sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu, već će to lice uputiti da svoje pravo može da ostvari u parničnom postupku.

Vaše pravo na nužni deo će postojati samo u slučaju da je postojao testament. U suprotnom Vi ste zakonski naslednik prvog naslednog reda, prema čemu je Vaš nasledni deo jednak delu preostalih naslednika ( u ovom slučaju supruge i kćerke Vašeg oca).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)