Poštovani, zamolio bih Vas da mi pomognete ukoliko ste u mogucnosti i date mi savet. Naime, dobio sam poziv za eventualno odlaganje krivičnog gonjenja, gde mi taj covek koji me je tužio rekao da neće praviti problem, niti zahtevati bilo šta od mene, već mi sve oduzima na mladost, nerazmišljanje itd. Međutim, on nije dobio poziv da se pojavi kao što sam ja dobio. A na samom papiru se navodi njegovo ime kao osobe koja je podnela tužbu. Da li ce njegov nedolazak iskomplikovati celu stvar i sta mogu da očekujem? Hvala unapred!

Poštovani,

Odredbe o odlaganju krivičnog gonjenja, sadržane su u Zakoniku o krivičnom postupku (“Službeni Glasnik Republike Srbije”, broj 72/20011, 101/2011, 121/2011, 32/2013 i 45/2013).

Odlaganje krivičnog gonjenja je regulisano članom 283. Zakonika o krivičnom postupku. Stavom 1. propisano je da javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina,  ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza: 1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu; 2) da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove; 3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad; 4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja; 5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga; 6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja; 7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

Stavom 2. je propisano da će javni tužilac odrediti rok u kojem osumnjičeni mora izvršiti preuzete obaveze, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana. Nadzor nad izvršenjem preuzetih obaveza vrši poverenik iz organa uprave nadležnog za poslove izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Stav 3. dalje određuje da ako osumnjičeni u roku izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu i o tome obavestiti oštećenog.

Na osnovu gore navedenih odredaba, Vi možete da vidite da oštećeni nema nikakvu ulogu u postupku odlaganja krivičnog gonjenja. Jedino je neophodno da ga u javni tužilac obavesti o odacivanju krivične prijave (član 51. stav 1), dok je njegov eventualni prigovor u ovom slucaju irelevantan (član 51. stav 2).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnapomoc.com   organizacije „Pro Bono“)