Poštovani, pre godinu dana, napao me je komšija sa svojim sinom od XX godina, pretukli su me, naneli mi lake telesne povrede i policija je napisala krivičnu prijavu po clanu 344. stavu 2. Krivičnog zakonika. Do sad je bilo suđenje samo ocu, koji ima oko XX godina, dok za sina još nije stigao poziv za sud. Da li je moguce da on neće odgovarati ni za šta? Hvala!

Poštovani,

Vaše pitanje regulišu Krivični zakonik Republike Srbije („Službeni Glasnik Republike Srbije“, broj 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), kao i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica („Službeni Glasnik Republike Srbije“, broj 85/2009). Članom 344. Krivičnog zakonika propisano je krivično delo nasilničkog ponašanja, za koje se podnosi krivična prijava po službenoj dužnosti. Stav 2. propisuje da će, kada je nekom licu nanesena laka telesna povreda, i kada je došlo do ozbiljnog ponižavanja građana, propisana kazna zatvora biti između šest meseci i pet godina.

Ukoliko još ni nakon godinu dana nije započeo postupak prema maloletnom sinu, a Vi niste obaveštavani o tome, onda protiv njega nije bila ni podneta krivična prijava. Budući da je sin maloletan, na njega se odnosi Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 85/2005). Član 51. stav 1. ovog zakona propisuje da će se, u slučaju kada je maloletnik učestvovao u izvršenju krivičnog dela zajedno sa punoletnim licem, postupak prema njemu razdvojiti i sprovesti po odredbama ovog zakona. Član 57. propisuje da se krivični postupak za prema maloletniku pokreće za sva krivična dela samo po predlogu javnog tužioca za maloletnike koji poseduje posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih. Član 58. stav 1. propisuje da javni tužilac za maloletnike može odlučiti da ne pokreće krivični postupak, protiv maloletnika koji je izvršio krivično delo, za koje je propisana kazna zatvora do pet godina. Ali, stav 4. propisuje obavezu javnog tužioca za maloletnike da o tome obavesti oštećenog, odnosno Vas u ovom slučaju.

Prema tome, jedini je zaključak da policija nije prijavila maloletnog sina.

Pošto su Vam istekli rokovi (3 meseca od saznanja učinioca krivičnog dela), ne možete podneti predlog za pokretanje krivičnog postupka javnom tužiocu za maloletnike, za krivično delo lake telesne povrede iz člana 122. Krivičnog zakonika. (član 57. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica).

Vi, kao oštećeni, možete obavestiti policiju o učešću sina u izvršenju krivičnog dela, a na njima je da utvrde dokaze, osnovanost Vaših tvrdnji, i eventualno podnesu krivičnu prijavu i protiv sina. Isto ovo možete predočiti I sudu tokom sudskog postupka, ili tužiocu.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnapomoc.com   organizacije „Pro Bono“)