Poštovani, 2008. godine osuđen sam na kaznu zatvora od 6 meseci zbog proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga (član 246. stav 1. Krivičnog zakonika Srbije). Na kaznu sam upućen XX.XX. 2008. godine i istu izvršio XX.XX. 2009. Zanima me zakonska rehabilitacija, da li ja moram da podnesem molbu za rehabilitaciju ili to ide automatski? Ovo pitam jer sam napravio saobraćajni udes u alkoholisanom stanju XX.XX. 2013. godine sa teškim telesnim povredama (iščašen kuk i polomljena ruka), pa me zanima kad počne to suđenje da li se ja vodim automatski kao neosuđivan ili moram da podnesem neki zahtev sudu budući da je prošlo 3 godine od izvršenja ove kazne od 6 meseci. Unapred Hvala!

 

Poštovani,

Najpre bih Vam objasnio opšti pojam rehabilitacije i njenu podelu. Predviđena u važećem Krivičnom zakoniku Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), njome se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacija može nastati  ili na osnovu samog zakona (tada je reč o zakonskoj rehabilitaciji) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija).

Ono što Vas interesuje jeste zakonska rehabilitacija, predviđena u članu 98. Krivičnog zakonika koji glasi:

(1) Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim.

 

(2) Zakonska rehabilitacija nastaje, ako:

 

1) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;

2) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;

3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

4) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

5) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

 

(3) Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

U Vašem slučaju, s obzirom na to da ste izvršili kaznu zatvora od 6 meseci, i da je prošlo 3 godine od dana kada je ta kazna izvršena, a u tom roku niste učinili novo krivično delo – nastupila je zakonska rehabilitacija. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se automatski (znači bez podnošenja bilo kakvog zahteva) smatra neosuđivanim. Prema tome, zakonska rehabilitacija u Vašem slučaju nastupila je 12.juna 2012. godine.

 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)