Poštovani, prilikom prelaska pešačkog prelaza, napominjem da je na semaforu bilo upaljeno zeleno svetlo za pešake, saobraćajni policajac me je zaustavio uz tvrdnju da sam prešao na crveno! Pošto sam odbio da uplatim kaznu po uplatnici koju mi je ponudio policajac i odbio da preuzmem zapisnik jer nije uneo moje primedbe, pitam Vas koja je zakonska procedura u tom slučaju (čuo da takve kazne idu u prekršajni sud u drugoj opštini). Da li taj sud poziva na saslušanje ili presuđuje bez prisustva i koje su implikacije tako donete presude, odnosno koji pravni lek mi je na raspolaganju? Srdačan pozdrav!

Poštovani,

Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka US) u članu 97, jasno je navedeno da na pešačkom prelazu, na kome je saobraćaj pešaka regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima, pešak je dužan da postupa u skladu sa tim znacima! Vaš slučaj je specifičan upravo iz tog razloga što se Vaša tvrdnja da ste pešački prelaz prešli na zeleno svetlo, a ne na crveno, mora i dokazima podupreti kako bi bila verodostojna.

Najpre ste postavili pitanje koje se tiče mesne nadležnosti, odnosno spominjete prekršani sud druge opštine. Treba da imate u vidu da učiniocu prekršaja, kaznu ili drugu sankciju, može izreći samo nadležni sud i organ državne uprave koji vodi prekršajni postupak po Zakonu o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009). Za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan. Međutim, kad je za prekršaj propisana samo novčana kazna, zakon propisuje da prekršajni postupak za pojedine prekršaje, u prvom stepenu vode organi uprave. Prekršajni postupak pred organom uprave pokreće se na zahtev ovlašćenog lica ili po službenoj dužnosti, odmah po saznanju za prekršaj.

Sam prekršajni postupak pokreće se i vodi na osnovu zahteva ovlašćenog organa ili oštećenog a sud/nadležan organ uprave je dužan da istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su važne za donošenje zakonite odluke i da sa jednakom pažnjom ispita i utvrdi kako činjenice koje terete okrivljenog tako i one koje mu idu u korist. Tako da Vam sugerišemo da procenite mogućnost postojanja snimka na kojem je zabeležen Vaš prelazak pešačkog prelaza i na taj način izbegli plaćanje predviđene kazne.

S obzirom na to da Vam je izrečena novčana kazna na licu mesta, i da istu niste platili, na nadležnom organu uprave je da Vam uruči poziv da istu platite u roku ne manjem od 8 dana ili da određenog dana i časa pristupite u organ uprave radi vođenja prekršajnog postupka. Takođe, postoji mogućnost ulaganja žalbe na rešenje organa uprave mesno nadležnom prekršajnom sudu preko organa uprave koji je rešenje doneo. Na odluku prekršajnog suda, žalba nije dozvoljena!

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)