Poštovani, Pre tri meseca našla sam telefon u Domu kulture, kod nas u gradu. Kada sam ga našla, u telefonu nije bilo niti jednog kontakta, slike ili poruke (kao da je telefon vraćen na fabričko podešavanje) – ničeg nije bilo u njemu. Ja sam učenik tehničke škole i ranije nisam osuđivana, niti sam imala nekih incidenata. Pozvana sam da dam izjavu u stanici policije, sa prisustvom pravnika, jer je telefon prijavljen kao ukraden a zatim je lociran kod mene. Nisam ga otuđila u nadi da ću da pronađem vlasnika. Sa mnom je bila drugarica u momentu pronalaženja telefona. U izjavi sam je ja navela kao svedoka, ali je ona po davanju svoje izjave opovrgla moju izjavu da je bila sa mnom u momentu pronalaženja istog. Molim Vas recite mi šta ja treba da radim kad me budu pozvali na sud, i da li me očekuje neka kazna?

Poštovana,

Prema našem važećem Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) situacija koju opisujete, odgovara krivičnom delu utaje, prema članu 207. koji glasi:

(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je poverena,
kazniće se zatvorom do dve godine i novčanom kaznom.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini staralac,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(3) Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili utajena stvar predstavlja kulturno dobro, odnosno dobro koje uživa prethodnu zaštitu
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(5) Ko tuđu pokretnu stvar koju je našao ili do koje je slučajno došao protivpravno prisvoji u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(6) Za dela iz st. 1. i 5. ovog člana, ako su utajene stvari u svojini građana, gonjenje se preduzima po predlogu.

Vaša dužnost kao pronalazača izgubljene stvari, bila je da istu odnesete u stanicu policije u trenutku pronalaženja, kako bi nadležni pronašli vlasnika, u Vašem slučaju mobilnog telefona. S obzirom na informacije sadržane u Vašoj poruci, ne možemo precizno utvrditi vrednost  telefona. Ako je reč o manjoj vrednosti (do 5000 din), u članu 210. to krivično delo je kvalifikovano kao sitna krađa, utaja i prevara:

(1) Ko učini sitnu krađu, utaju ili prevaru,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

(2) Krađa, utaja i prevara smatraju se sitnom, ako vrednost ukradene ili utajene stvari, odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od pet hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, odnosno da prouzrokuje malu štetu.

Važno je takođe da znate da ste dužni da se odazovete sudskom pozivu, odnosno da se u slučaju Vašeg nedolaska može primeniti teža mera (vise o tome možete pročitati u Krivičnom zakoniku Republike Srbije). Takođe, tužilac u završnoj reči iznosi ocenu dokaza izvedenih na glavnom pretresu, izvodi zaključke o činjenicama važnim za odluku, ukazuje na odredbe krivičnog i drugog zakona koje bi se imale primeniti, navodi olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom odluke o krivičnoj sankciji i predlaže vrstu i meru krivične sankcije. U Vašem slučaju, svakako je olakšavajuća okolnost ta da do sada niste bili osuđivani, a sudeći po tome da navodite da ste učenik tehničke škole, olakšavajuća okolnost mogu biti i Vaše godine.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)